Algemene Actievoorwaarden Heijl automotive kartkampioenschap

April t/m Juli 2019

 

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze Algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op het Heijl Automotive kartkampioenschap van Fource Automotive B.V. Het betreft een eenmalige actie. De actie begint in april en eindigt op 3 juli 2019.

1.2 Om te kunnen deelnemen aan het Heijl Automotive kartkampioenschap 2019, dient u een aantal gegevens te verstrekken, zoals naam, bedrijfsnaam, grossier, en telefoonnummer. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het uitkeren van eventuele gewonnen prijzen.

1.3 De Organisator is Fource Automotive B.V. Postbus 103, 3100 AC te Schiedam.

1.4 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met martijn@heijl-automotive.nl , rico@heijl-automotive.nl en Henrie@heijl-automotive.nl.

 

Artikel 2: Deelname

2.1 Deelname van de actie houdt acceptatie van deze algemene actievoorwaarden in: degene die deelneemt aan Heijl Automotive kart kartkampioenschap 2019 wordt geacht deze algemene actievoorwaarden daarmee geaccepteerd te hebben en is daarmee automatisch gebonden aan de bepalingen en voorschriften zoals hierin opgenomen.

2.2 Deelname start op het moment dat je uitgeloot wordt als deelnemer.

2.3 Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn, door inschrijving voor de actie bevestigd de deelnemer dat hij 18 jaar of ouder is.

2.4 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede eenieder die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de ontwikkeling van deze actie.

2.5 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van alle automaterialen grossiers welke gelieerd zijn aan de Organisator.

2.6 De Organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de Organisator.

2.7 Voor deelname aan de actie worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra communicatiekosten berekend.

2.8 Deelname is uitsluitend mogelijk voor personen die eigenaar zijn van -of werkzaam zijn bij bedrijven met een debiteurennummer bij één van de vijf Heijl Automotive B.V. vestigingen.

 

Artikel 3: Speelwijze

3.1 Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

3.2 De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen, wanneer deze van mening is dat de deelnemer één van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze de wetgeving heeft overtreden.

3.3 De deelnemer maakt kans door op http://formulieren.full-fource.com/heijl-automotive-kart-event/ in te schrijven en enkele daar verzochte persoonlijke gegevens in te vullen. Met de uitgelote deelnemers wordt persoonlijk contact opgenomen.

3.4 De deelnemers worden vastgesteld door middel van een loting. Deze loting vindt plaats op 24 april 2019. De loting is volledig onpartijdig.

3.5 Je bent beschikbaar op de race avond waarvoor je ingeloot bent.

3.6 Je bent beschikbaar op de datum van de finale op 3 juli en in het weekend van de GP in Monza van 6 t/ 9 september 2019.

3.7 Deelnemen op een andere racedag dan de dag dat jouw Heijl Automotive B.V. vestiging racet is niet mogelijk. Ben je afwezig of moet je annuleren dan bestaat er geen recht op inhalen.

3.8 Deelnemen kan alleen als het bedrijf waar jij werkt een debiteurennummer heeft bij 1 van de 5 Heijl/Fource vestigingen.

3.9 De deelnemers die uitgeloot zijn worden persoonlijk bezocht met de uitnodiging tussen 29 april en 3 mei.

3.10 Deelname is persoonsgebonden. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de actie verbonden voorwaarden zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Organisator gerechtigd een andere winnaar te selecteren of de prijs niet uit te keren.

3.11 Indien je de hoofdprijs wil overdragen op derden zullen de kosten voor het omboeken voor eigen rekening zijn van de winnaar

3.12 Indien de hoofdprijs geannuleerd wordt zullen de annuleringskosten voor eigen rekening zijn van de winnaar.

3.13 De volledige uitslag zal per email verzonden worden naar alle ingeschreven deelnemers in week 19 2019.

3.14 De Organisator is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade, diefstal of verlies van goederen tijdens de evenementen.

3.15 Legitimatie op alle racedagen is verplicht.

3.16 Deelnemen geschiedt geheel op eigen risico.

3.17 Op elke avond zullen de regels van de desbetreffende baan gelden. Deze zullen moeten worden nageleefd. Bij niet naleven van de baanregels zal automatisch diskwalificatie volgen.

 

Artikel 4: Prijzen

4.1 De prijzen bestaan uit:

– De hoofdprijs is een volledig verzorgde reis naar de GP van Monza van 6 t/m 9 september 2019.

– De 2e prijs is een 43” LED TV van Philips

– De 3e prijs is een team jas en team cap van Max Verstappen.

4.2 De prijzen die uitgereikt worden in het kader van deze actie zijn persoonlijk en niet inwisselbaar of uit te keren in geld.

4.3 De Organisator behoudt het recht om prijzen te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde indien dit nodig zou zijn door onvoorziene omstandigheden.

 

Artikel 5: Privacy

5.1 De Organisator respecteert uw privacy en houdt zich met betrekking tot de van u ontvangen persoonsgegevens aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

5.2 De met ons gedeelde persoonsgegevens van de deelnemers zullen niet worden verstrekt aan derden.

5.3 De namen van de deelnemers/prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming bekend worden gemaakt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

5.4 Aan ons verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het contacteren van de winnende deelnemer.

 

Artikel 6: Wijzigingen

6.1 De Organisator heeft het recht om deze Algemene Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op http://formulieren.full-fource.com/kart-event-algemene-voorwaarden/

bekend gemaakt. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

6.2 De Organisator behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en de gecommuniceerde prijzen, actieperiode en aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.

6.3 De Organisator is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden gedurende de actieperiode.

 

Artikel 7: Slotbepalingen en klachtenregeling

7.1 Niets uit of met betrekking tot deze actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator.

7.2 Klachten of vragen omtrent deze actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk en/of via de e-mail worden ingediend via Fource Automotive B.V. Liessentstraat 5, 5405AH Uden +31 88 428 63 33 sales@heijl-automotive.nl

7.3 Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

7.4 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.